ACTIEVOORWAARDEN

 

GOED DAT JE EVEN DE KLEINE LETTERTJES LEEST! WE PROBEREN HET KORT TE HOUDEN. KOMT ‘IE:

Dit zijn de voorwaarden van de Zero Saturday Trofee, op de actiesite https://niks.greenpeace.nl/zero-saturday. Door mee te doen, aanvaardt de deelnemer (jij dus) de toepasselijkheid en inhoud van deze voorwaarden.

Deze actie wordt georganiseerd door de Stichting Greenpeace Nederland (hierna zeggen we gewoon Greenpeace).

NDSM-Plein 32

Postbus 3946

1033 WB Amsterdam

1001 AS Amsterdam

www.greenpeace.nl

info@greenpeace.nl

Supporter care

0800 - 4223344

 

BEGRIPPEN

In deze algemene actievoorwaarden wordt verstaan onder:

Organisator: Greenpeace

Actiesite: https://niks.greenpeace.nl/zero-saturday

Deelnemer: een natuurlijke persoon.

 

DOEL VAN DEZE ACTIE

Met de Zero Saturday Trofee vragen we aandacht voor de belachelijke hoeveelheid onnodige spullen die we elk jaar met Black Friday en Cyber Monday.

PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

Bij het meedoen aan de de Zero Saturday Trofee vraagt Greenpeace de deelnemers om hun slechtse aankoop ooit te uploaden op hun Instagram-account en #ikkoopniks en #zerosaturday erbij te vermelden.

Op deze actie zijn de privacyvoorwaarden van Greenpeace van toepassing. 

Zodra er een winnaar is gekozen, neemt Greenpeace contact op met de deelnemer via een DM van Instagram en vragen om contact gegevens. Accepteert de deelnemer zijn of haar winst, dan bellen we deze winnaar voor een afspraak om de trofee te overhandingen.

Bellen doet Greenpeace alleen met de deelnemers die zelf hun telefoonnummer bekend hebben gemaakt aan Greenpeace. Greenpeace belt niet wanneer de deelnemer een blokkade in het Bel Me Niet Register heeft voor goede doelen. Afmelden voor telefonisch contact kan tijdens het telefoongesprek of via de geweldige dames en heren van Supporter Care: 0800 - 4223344.

 

DONATIES

DEELNAME AAN DE ACTIE

Van 25 t/m 29 november 2019 kan er ge-upload worden als deelnemers van de Zero Saturday Trofee-prijsvraag. Indien een winnaar toestemming geeft om zich bekkend te maken, zal de winnaar op Zero Saturday (zaterdag 30 november 2019) bekend worden gemaakt. 

1. Door deelname aan deze door Greenpeace Nederland georganiseerde actie, verklaart de deelnemer in te stemmen met deze algemene voorwaarden.

2. Medewerkers van Greenpeace en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname.

3. Deelnemen aan deze actie geschiedt middels het insturen van een foto of video/vlog via Instagram. Hoofddoel van deze actie is zoveel mogelijk aandacht genereren rondom de hoeveelheid onzinnige koopwoede rondom Black Friday. 

4. Onder de deelnemers kiest Greenpeace de één meest creatieve inzending uit. Deze deelnemer worden via het kanaal dat zij hebben gebruikt voor inzending hiervan op de hoogte gebracht. De winnaar is winnaar van de Zero Saturday Trofee, een jaar lang de biologische Odin Groente Abonnement. De tas vol verantwoorde groente met échte waarde!

Meer informatie over dit pakket kan je terugvinden op www.odin.nl

5. De aanspraak op het pakket vervalt drie maanden na de datum waarop hiervan bericht is gestuurd naar de desbetreffende deelnemer.

6. Deelnemers dienen ten minste 18 jaar oud te zijn of hiervoor de uitdrukkelijke toestemming van een ouder en/of verzorger is noodzakelijk. Greenpeace is gerechtigd om deze toestemming te verifiëren ten tijde van het uitreiken van een pakket.

7. Deelnemers dienen, om kans te maken op de trofee, woonachtig te zijn in Nederland. 

8. Over de uitslag van actie kan niet worden gecorrespondeerd.

9. De winnaar kan ervoor kiezen de Zero Saturday Trofee te verruilen voor éénmalig €150. 

10. Door deelname aan deze actie verleent de deelnemer toestemming aan Greenpeace Nederland om zijn of haar naam, de inzending, alsmede eventuele foto's of video’s voor communicatiedoeleinden te gebruiken en deze op haar websites en/of in haar e-mail nieuwsbrieven te publiceren.

11. Greenpeace Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit de actie voortvloeiende schade en verleent geen garantie op het te verstrekken abonnement.

12. Greenpeace Nederland behoudt zich het recht voor om de actie of de regels, voorwaarden, bepalingen of informatie van de actie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

13. Deelnemen aan deze actie kan van maandag 25 november tot en met vrijdag 29 november 2019. Greenpeace behoudt zich het recht voor om de actie voortijdig te beëindigen. Een eventuele vroegtijdige beëindiging van de actie wordt bekendgemaakt via de actiesite.

14. Eventuele klachten, vragen of opmerkingen kunt u richten aan Greenpeace Nederland via bovenstaande contactgegevens. Greenpeace Nederland zal zo spoedig mogelijk reageren.

 

DISKWALIFICATIE

Greenpeace behoudt zich het recht voor om deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten, als de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met de actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens de organisator of derden.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Greenpeace is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van technische storingen en/of fouten, ongeacht waar deze storingen plaatsvinden of wie deze fouten heeft gemaakt. Greenpeace is ook niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van foutieve invoer door de deelnemer en/of foutieve verwerking van persoonlijke gegevens door Greenpeace, of van enige andere vorm van informatie die door de deelnemer op de actiesite, via e-mail of social media kanaal wordt achtergelaten of afgeg. Behoudens opzet van de organisator sluit zij iedere aansprakelijkheid ter zake uit. Dit geldt eveneens voor de door haar ingeschakelde hulppersonen. Ten slotte is de organisator niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet (tijdig) beantwoorden van vragen van deelnemers.

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De actie is het intellectueel eigendom van Greenpeace. Deze actie evenals de inhoud van de website, voor zover deze op de actie betrekking heeft, mag niet worden overgenomen, verveelvoudigd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van Greenpeace. Delen via Facebook, Twitter en Instagram juichen we natuurlijk hartelijk toe!

 

TOT SLOT NOG DIT

Greenpeace behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te beëindigen zonder hiervan een nadere aankondiging te doen. Klachten over de actievoorwaarden en de actie kunnen schriftelijk worden ingediend bij de organisator.

Greenpeace Nederland, november 2019